Leasing finansowy

Leasing finansowy inaczej nazwany bywa leasingiem kapitałowym lub inwestycyjnym. Polega on na przekazaniu przez leasingodawcę na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego korzystającemu w zamian za odpowiednie opłaty( raty leasingowe). To w praktyce oznacza, że okres trwania umowy leasingu finansowego jest podobny do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu. Przedmiot ten wykazany jest w aktywach, a leasingodawca wykazuje należność z tytułu umowy leasingowej. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na odsetkową i kapitałową. W tym wypadku część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego, a część kapitałowa jest to kapitał przy operacji kredytowej. Leasing finansowy dla celów podatku VATjest w większości przypadków traktowany jako dostawa towarów. Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu finansowego (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym, gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową. W Polsce leasing jest obok kredytu głównym zewnętrznym źródłem finansowana polskich przedsiębiorstw. Jednak okazuje się, że przedsiębiorcy chętniej korzystają z leasingu operacyjnego niż finansowego.
Do cech charakterystycznych leasingu finansowego należy zaliczyć:
– Jedynie rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu,
-Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy a on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
-Ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę,
-Podatek VAT trzeba zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku.
Z leasingu finansowego warto korzystać w przypadkach chęci sfinansowania samochodów, na które sprzedający nie wystawia żadnej faktury. W leasingu operacyjnym taki samochód byłby droższy o 23 procent( konieczność doliczenia VAT w takiej wysokości do każdej raty. Z kolei przy leasingu finansowym VAT zostanie doliczony tylko do części odsetkowej raty. Leasing finansowy jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tzw., uprzywilejowanej amortyzacji. Mam tutaj na myśli amortyzację jednorazową dla małych podatników lub amortyzację o podwyższonej stawce, która może być wykorzystana dla przedmiotów używanych. Następnie ta forma leasingu spodoba się tym, którym zależy na krótkim okresie , czyli na przykład 12 miesięcy. Leasing operacyjny ma w tym aspekcie pewne ograniczenia. Jak już wspomniałam mamy też możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek w pierwszym miesiącu umowy, a dla niektórych przedsiębiorców ten fakt ma duże znaczenie. Jeśli chodzi o wady leasingu finansowego to można zaliczyć do nich to, że podatek VAT naliczony w całości z chwilą dostawy przedmiotu. Czynsz inicjalny, niezależnie od wysokości nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Kolejną wadą jest fakt, że w przypadku większości popularnych przedmiotów leasingu jest mniejsza tarcza podatkowa niż przy operacyjnym leasingu.

Leasing operacyjny

Zajmiemy się teraz leasingiem operacyjnym. Polega on na przekazaniu przez finansującego na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego korzystającemu w zamian za odpowiednie opłaty. . ). Zazwyczaj okres trwania umowy leasingu operacyjnego jest krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, jednak okres ten nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu (a w przypadku nieruchomości co najmniej 5 lat). Przedmiot leasingu operacyjnego jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Umowa leasingu operacyjnego, podobnie jak umowa leasingu finansowego może zawierać opcję wykupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania przychodów korzystającego (leasingobiorcy).Ale przedmiotem leasingu operacyjnego mogą być też sprzęty komputerowym, samochody ciężarowe i osobowe oraz zespoły urządzeń. Warto wspomnieć, że raty leasingowe wraz z opłatą wstępną stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Ważna w tym wszystkim też jest klauzula, która jest elementem umowy. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Ryzyko związane z przedmiotem leasingu niemal w całości obciąża leasingodawcę. Jeśli chodzi o ryzyko związane z przedmiotem leasingu, to niemal w całości obciąża leasingodawcę. Najważniejsze cechy leasingu operacyjnego, to:

– Pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wliczają się do kosztów uzyskania przychodu,
– Środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy przynajmniej na czas trwania umowy,
– Amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy,
– Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo decyzji o wykupie, za ustaloną na początku kwotę lub rezygnacji z leasingowanego przedmiotu,
– Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi.
Leasing operacyjny będzie korzystniejszy dla firm, które chcą sfinansować samochody osobowe. Korzystając z tego leasingu koszty takiego pojazdu można rozliczyć na 2, 3 lata. Dalej jest to opcja opłacalna dla tych, którzy chcą sfinansować samochody osobowe o dużej wartości (np.: luksusowe). Kupując samochód drogi za gotówkę, na kredyt czy w formie leasingu finansowego, podatnik może naliczyć koszty amortyzacji tylko do równowartości 20.000 EUR. Wszystko ponad tą kwotę nie będzie już kosztem. Natomiast przy leasingu operacyjnym leasingobiorca może „wrzucić” w koszty wszystkie raty, czyli niejako całą wartość samochodu. Jeśli chcemy uniknąć naliczenia VAT w pełnej wysokości w momencie zakupu środka trwałego. To też dobra opcja dla tych, którzy chcą zaliczyć w koszty wysoką opłatę wstępną, np.: jeżeli czynsz inicjalny wynosi 45% wartości środka trwałego, to można zaliczyć go w koszty w miesiącu jego poniesienia.

Rodzaje leasingów

Zaczniemy od przypomnienia sobie definicji pojęcia leasing. A więc leasing jest to forma najmu bądź dzierżawy ruchomych środków trwałych albo nieruchomości, która stwarza korzystającemu z nich przedsiębiorstwu możliwość uzyskania nabycia danych dóbr. Ta forma działalności narodziła się w USA na początku lat pięćdziesiątych. Głównymi celami leasingu jest finansowanie inwestycji bez konieczności angażowania środków własnych oraz możliwość korzystania z danego środka w stosunkowo krótkim okresie bez potrzeby jego zakupu. Czas trwania umowy jest zawsze ściśle określony. Prawo własności przedmiotu tej umowy przez cały czas jej trwania pozostaje po stronie leasingodawcy, ale nie może on w trakcie trwania umowy odebrać przedmiotu leasingu, chyba że leasingobiorca nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków. Istnieje także możliwość zawarcia umowy leasingu z opcją wykupu. Zapłata za użytkowanie przedmiotu leasingu jest zawsze wyrażona w pieniądzu. To tyle w kwestii przypomnienia. Przechodzimy teraz do sedna sprawy, a więc rodzajów leasingu. Mamy leasing operacyjny, który polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra. Ten czas jest krótszy niż okres gospodarczy używalności rzeczy leasingowanej. Przedmiotem leasingu operacyjnego są dobra, które mogą być używane przez wielu kolejnych użytkowników i których wartość początkowa jest dość wysoka. Umowy tego typu są więc zawierana z reguły na okres od 3 do 6 lat, z ewentualną możliwością wcześniejszego rozwiązania. Ponadto po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu zwracany jest właścicielowi czyli leasingodawcy. Nie może być zapisu w umowie o wykupie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu. W konsekwencji, przedmiot leasingu operacyjnego zaliczany jest do majątku leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania rzeczy oraz do zwrotu podatku VAT, którym obłożona była cena zakupu środka trwałego. Zaletą tego typu leasingu jest to, że przedsiębiorca może korzystać z określonego dobra przez czas dla niego najdogodniejszy, nie potrzebuje natomiast dokonywać zakupu tego dobra. Teraz czas na leasing finansowy. Polega on na przekazaniu przez leasingodawcę określonego środka trwałego użytkownikowi na z góry określonych warunkach. Okres trwania danej umowy powinien odpowiadać okresowi amortyzacji przedmiotu tego leasingu. Jednocześnie leasingobiorca nabywa prawa własności przedmiotu leasingu. Leasing finansowy opiera się na umowie nie podlegającej w zasadzie rozwiązaniu przed upływem czasu, na jaki została zawarta. W okresie trwania tego leasingu jego przedmiot powinien ulec całkowitej amortyzacji, dlatego też umowy są zawierane na okres od 3 do 10 lat, a niekiedy dłużej. W leasingu finansowym nie przewiduje się zazwyczaj żadnych dodatkowych zobowiązań ze strony leasingodawcy. Na leasingobiorcy spoczywa obowiązek właściwej konserwacji, ubezpieczenia, jak również przerzucone zostaje na niego wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu oraz scedowane wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji, umowy ubezpieczenia, rękojmi itp. Mamy też leasing pośredni i bezpośredni. Jaka jest między nimi różnica? Leasing pośredni charakteryzuje się tym, że uczestniczą w nim co najmniej 3 przedmioty. Pomiędzy producentem i użytkownikiem pojawia się pośrednik, w postaci przedsiębiorstwa leasingowego, a więc firmy zajmującej się jedynie wynajmowaniem maszyn i urządzeń, a nie ich jednoczesną produkcją. Funkcje takiego przedsiębiorstwa pełnią firmy ubezpieczeniowe, banki, specjalistyczne firmy, które traktują leasing jako podstawową formę działalności. Z kolei leasing bezpośredni polega na tym ,że właściciel lub producent przedmiotu leasingu jest jednocześnie leasingodawcą .Mamy jeszcze odmianę leasingu, czyli refling. Jego przedmiotem jest sprzęt komputerowy.

Kiedy opłaca się brać lesiang?

Teraz zajmiemy się taką kwestią, czy i kiedy opłaca się brać coś w leasing. Jeśli nie mamy wystarczającej ilości gotówki na zakup samochodu, to zazwyczaj zastanawiamy się nad wzięciem kredytu. Ale jest też inna opcja, ponieważ taki samochód można wziąć w leasing. Zazwyczaj w leasing samochód biorą przedsiębiorstwa. Dlaczego? To rozwiązanie ma bowiem wiele zalet. Nie tylko pozwala zmniejszyć koszty, lecz także jest mniej czasochłonne, biorąc pod uwagę załatwianie spraw z nim związanych. W leasingu leasingodawca użycza klientowi (leasingobiorcy) konkretnego przedmiotu, na przykład samochodu. Zalety leasingu to między innymi łatwiejsza procedura i badanie zdolności kredytowej na podstawie wewnętrznych kryteriów firmy leasingowej. Firmy mogą rozliczyć leasing operacyjny, wrzucając go w koszty uzyskania przychodu. Jako koszt traktowana jest cała rata leasingowa. W przypadku kredytu samochodowego do kosztów można zaliczyć tylko odsetki i koszty kredytu. Wybór pomiędzy leasingiem a kredytem to duże wyzwanie. Najlepiej zrobić tabelę plusów i minusów tych dwóch rozwiązań. Przy kredycie samochodowym procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, a ocena zdolności kredytowej bardziej rygorystyczna. Z kolei leasing postrzegany jest jako korzystniejszy ze względu na korzyści podatkowe oraz mniejsze formalności. Chciałam podkreślić, że w leasing można też wziąć samochód używany. Zaznaczam, że nie może on mieć więcej niż 11 lat, a włączamy w to okres obowiązywania umowy leasingowej. Przyjęto następujące założenia w przypadku leasingu aut używanych. Tak jak w przypadku auta nowego wysokość leasingu obejmuje 80% wartości samochodu, a czas trwania umowy to 5 lat. Po zakończeniu umowy samochód wykupywany przez leasingobiorcę. Zarówno leasing, jak i kredyt ma swoich zwolenników i przeciwników. Przedsiębiorcy, którzy planują wziąć kredyt na działalność, powinni zastanowić się nad leasingiem, który nie obniża ich zdolności kredytowej. Należy także przeanalizować korzyści, które można uzyskać dzięki tarczy podatkowej .Nie bez znaczenia pozostanie również fakt znacznej oszczędności czasu, gdyż większość formalności związanych z rejestracją samochodu załatwia firma leasingowa. Dodatkowo po upływie okresu umowy można samochód wykupić za ustaloną wcześniej cenę lub też wziąć w leasing kolejny. Osoby zainteresowane leasingiem samochodów, powinny zwrócić uwagę na możliwość odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy są w stanie dwukrotnie skorzystać z tego typu opcji. Po raz pierwszy przy rozliczaniu czynszu inicjalnego lub rat leasingowych, drugie odliczenie przysługuje nam z kolei przy wykupie przedmiotu leasingu (wedle prawa, wykup wypożyczonego samochodu jest odrębną transakcją cywilnoprawną). Limit przy odliczaniu podatku VAT w przypadku leasingu to 60%, maksymalnie 6000zł. Rozważając wzięcie auta w leasing, musimy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty i prowizje, poza ratami leasingowymi. Firmy zajmujące się leasingiem, pobierają dodatkowe opłaty, za różnego rodzaju operacje, jak np. cesja umowy leasingowej na osobę trzecią, zmiany w umowie -np zmiana terminu spłaty itd., często też, dodatkowe opłaty wiążą się z sankcjami, które leasingobiorca będzie musiał zapłacić w pewnych sytuacjach, jak np. odnowienie umowy po wypowiedzeniu, czy opłata za wezwanie do zapłaty. Aby zabezpieczyć się przed rozczarowaniem i ewentualnymi, nieprzyjemnymi niespodziankami, przed podpisaniem umowy leasingowej, koniecznie zapoznajmy się z tabelą opłat i prowizji danej firmy, gdzie szczegółowo możemy zobaczyć, za co być może będziemy musieli dopłacić.

Co to jest leasing?

Zajmiemy się pojęciem leasingu. Od czego zacząć nasze rozważania? Leasing ro efektywna i nowoczesna forma finansowania inwestycji, która nie wymaga dużych środków własnych. Przez okres trwania umowy jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, a on wykorzystuje te opłaty do swoich celów gospodarczych. Dzięki temu można wliczyć cały płacony czynsz leasingowy w koszty uzyskania przychodu. A to z kolei daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Leasing pojawił się jako szansa na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie zwykłą drogą mogłoby nas szczególnie obciążyć finansowo. Można powiedzieć, że leasing to najprostsza metoda finansowania zamierzonych inwestycji. Olbrzymie korzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to właściwa i dobra droga do pomnażania swoich zysków i utrwalania swojej pozycji na rynku. Obecna dynamika rozwoju sprawia, że ta forma świadczenia usług na swoją szansę rozwoju i rokuje wysoką rentowność takich przedsięwzięć. Brać w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne. Teraz przedstawię największe korzyści płynące z umowy leasingowej. A więc jest to forma finansowania inwestycji, która umożliwia leasingobiorcy dostęp do dóbr inwestycyjnych bez angażowania dużych środków na ich zakup. Co więcej? Ta forma ma wpływ na na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy; zakup środków trwałych tą droga w całości dokonywany jest ze źródeł zewnętrznych – finansuje go firma leasingowa. Następnie daje to możliwość rozszerzenia zdolności tzw. produkcyjnej do potrzeb rynkowych. Co to znaczy? Modernizacja produkcji, obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitałów własnych. Leasing stwarza też możliwość zaplanowania wydatków w przyszłych okresach, ponieważ opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo leasing umożliwia elastyczne dopasowanie wysokości opłat do standingu finansowego i przyszłych przychodów. To wygodna forma pozyskiwania środków bez wielu ograniczeń, które nakładane są przez tradycyjnych kredytodawców. Dodatkowo minimum formalności, co jest zbawieniem dla niecierpliwych osobników. Oprócz tego leasing daje preferencje podatkowe, dzięki możliwości wliczenia całości opłat w koszty uzyskania przychodu. Leasing jest nowoczesną metodą zabezpieczenia się leasingobiorcy przed technologicznym starzeniem się urządzeń przez przeniesienie na firmę leasingową ryzyka własności urządzeń wrażliwych na zmiany technologiczne. Kto potrzebny jest do zawarcia umowy leasingowej? Do zawarcia umowy leasingowej potrzebne są dwa podmioty gospodarcze: finansujący -właściciel przedmiotu leasingu oddający go w użytkowanie oraz korzystający – użytkujący. W praktyce przy zawieraniu umowy leasingu uczestniczy pośrednio lub bezpośrednio kilka współpracujących firm (podmiotów gospodarczych). Są nimi w szczególności: finansujący, korzystający, dostawca i przedmiot leasingu.

Leasing

Leasing to jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach leasingu jedna ze stron przekazuje drugiej stronie prawo do korzystani z pewnej rzeczy przez jakiś określony czas. Czas ten określony jest z umowie leasingu. Skąd wywodzi się ta nazwa? Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease, które oznacza tyle co nająć, wydzierżawić. Jakie korzyści płyną z takiego leasingu? Takich korzyści jest bardzo dużo. Przede wszystkim mamy niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizację obciążeń podatkowych( tzw. tarcza podatkowa), a także możliwość rozliczenia podatku VAT. Jeśli chodzi o Polskę, to w polskim systemie prawa umowę leasingu reguluje Kodeks Cywilny, który mówi o tym, że: „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Możemy wyróżnić różne rodzaje transakcji leasingowej, a więc leasing bezpośredni i leasing pośredni. Leasing bezpośredni występuje wtedy, gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem. Z kolei leasing pośredni następuje, gdy w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe. Jeśli chodzi o użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty, które składają się z dwóch części: składnika kapitałowego i składnika odsetkowego. Składnik kapitałowy odzwierciedla wartość użytkowanego obiektu przypadającego na okres leasingowy, a składnik odsetkowy stanowi wynagrodzenie dla leasingodawcy. O czym jeszcze należy wspomnieć podczas omawianie pojęcia leasing? Ważny jest też leasing operacyjny, który polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Trzeba powiedzieć, że czas ten jest o wiele krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Z kolei raty stanowią koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega amortyzacji. W takiej operacyjnej umowie można mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. A teraz leasing finansowy. Leasing finansowy polega na oddaniu danej rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. A więc przedmiot leasingu jest własnością finansującego. Firma zwiększa niejako wartość swojego majątku i nie ponosi dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Można powiedzieć, że leasing finansowy jest trochę zbliżony do kredytu czy też pożyczki. Widać tutaj jakieś podobieństwo. Rata leasingowa podzielona jest na dwie części: kapitałową i odsetkową. Dla celów podatkowych leasing finansowy liczony jest podobnie jak leasing operacyjny.